PROGRAMVARE

I tillegg til å spesialtilpasse programvare, leverer EOE programmer som gir god beslutningsstøtte uten mye forhåndsarbeid. Denne siden viser en liten oversikt.

 

EOE-Solver

EOE-Solver er en storskala matematisk løser for ruteplanlegging, som kan finne kvalitetsløsninger på svært krevende distribusjonsproblemer. EOE-Solver takler bl.a. multiple depoter, pauser, myke og harde tidsvinduer, pickup-and-delivery, ulike kjøretøy, multiple kapasitetsføringer og balansering av rutelengde. For å beregne den underliggende reisetidsmatrisen leser EOE-Solver av nettverksgrafer for riktig geografisk område i graphML-format. Data for alle norske fylker kan lastes ned via nedlastingssiden. Løseren har høy kvalitet og kan generere nye "best-kjente-løsninger" på et rikt utvalg av vitenskapelige testproblemer både innenfor VRPTW og PDPTW. Det bør nevnes at teknologien som leveres i EOE-Solver gjerne er "navet" i systemer som ofte går under navnet TMS (Transport Management Systems). EOE-Solver kan distribueres som et enkeltstående program (32-bit og 64-bit) i både windows, linux og Mac OS X, og som et delt bibliotek.

FLP-Solver

EOE har implementert en matematisk løser for svært store instanser av "The Facility Location Problem". Denne teknologien kan benyttes til å finne en optimal geografisk plassering på utstyr eller ressurser som skal være plassert nærmest mulig en størst mulig del av befolkningen. Løseren tar hensyn til kapasitetsføringer, og kan konfigureres for å støtte såkalt "Prize-Collecting FLP".

SCP-Solver

SCP-Solver er en matematisk løser for "Set-Covering Problemer". Denne modulen finner gode løsninger på store instanser innen rimelig beregningstid, f.eks. på testproblemene i OR-library. Eksempler på problemer der SCP-inngår er ruteplanlegging, vaktplanlegging og crewplanlegging for buss, tog og fly, og produksjonsplanlegging.


Kartprosessering

Matematiske nettverksproblemer krever ofte detaljert og god informasjon om reisetider i veinettet. For å hente ut denne informasjonen transformerer EOE store kartfiler fra den åpne karttjenesten OSM (Open Street Map) til filtrerte grafer av noder og kanter. De genererte grafdataene bygger på den veirelaterte informasjonen som ligger inne i kartdataene. Dvs. at alle stier og reisetider vil beregnes ut i fra de fartsgrenser, veiklasser, fergeruter, og veielementer (rundkjøringer, lyskryss, fotgjengeroverganger, trange passasjer, tunneller, broer osv.) som er tilgjengelig i kartdataene. Dette gir realistiske reisetider, og er helt avgjørende når man f.eks. skal lage nye ruteplaner. Output fra denne programvaren er filer i filformatet GraphMl. Det bør også nevnes at EOE samler realtidsdata fra Statens Vegvesen, som kan benyttes til å estimere et rushtidsmønster på de største hovedveiene.


Støtteprogramvare

Brukergrensesnitt - EOE gjør primært ikke utviklingsarbeid av front-end, men vi har allikevel vært med å implementere flere brukergrensesnitt for kunder som systematiserer data og visualiserer løsninger. Vi har også utviklet et program som vi benytter mye internt til analyse- og testarbeid på våre produkter, som heter EOE-Planner. Dette programmet kan synkronisere data med regneark, geokode adresser, gjennomføre beregninger, samt visualisere og eksportere løsninger. I tillegg kan programmet ta inn instruksjoner som lar brukeren definere en beregningsplan for en serie av testberegninger. Dette er spesielt nyttig dersom man ønsker å teste forskjellige kombinasjoner av inputdata, uten selv å endre dataene mellom hver kjøring. F.eks. kan en produksjonsbedrift raskt finne ut hva som er den optimale geografiske plasseringen på et nytt lokale ved å teste forskjellige depotplasseringer i hver beregning. Denne funksjonaliteten gjør det dermed enkelt å utføre såkalt sensitivitetsanalyse på store optimeringsproblemer.


EOE Koordinering DA - Gaustadalléen 21 N-0349 OSLO Norway - Org.no. 991 415 238